Tjänster

Vi kan erbjuda följande arkivtjänster:

 • upprätta en organisations- verksamhetsanalys och dokumentflödesanalys
 • dokumenthanteringsplaner
 • upprätta en gallringsutredning
 • ge information om svensk och internationell standard för arkivredovisning
 • upprätta en arkivbeskrivning och arkivförteckning
 • ge rådgivning för gällande bestämmelser från Riksarkivet vad beträffar arkivlokalers drift/säkerhet
 • lämna information angående olika informationsbärares tekniska egenskaper avseende beständighet
 • ge rådgivning för användande av lämplig teknisk utrustning i arkiv
 • bevarandestrategier vad gäller förvaringsmedel samt foton
 • information för olika arkivsystem, eArkiv och bevarandestrategier för olika medier
 • upprätta diarie/dossierplaner
 • ge info angående elektronisk dokumentstyrning
 • upprätta säkerhets och utrymningsplaner för arkiv
 • ge info angående gällande lagstiftning vad gäller offentlighetslagstiftning, arkivlagen, förvaltningslagen, PUL och sekretesslagen
 • rådgivning angående E-förvaltning, strategier, planering, kravställning, förvaltning för ärende- och dokumenthanteringssystem och arkivinformationssystem
 • ge info angående gällande internationella standarder dokument- och arkivhantering
 • återsökning och tillgängliggörandestrategier
 • ge rådgivning för dokument- och arkivhanteringssystem i en organisation utifrån verksamhetens och det omgivande samhällets behov
Företagsarkivet i Westerbotten